1. انتخاب پکیج

  2. اطلاعات حساب کاربری

  3. اطلاعات فهرست کسب و کار