شناسایی تامین کنندگان جدید و تقویت زنجیره تامین از طریق ایران دایرکتوری

6- شناسایی تامین کنندگان جدید و تقویت زنجیره تامین الکترونیک

زنجیره تأمین الکترونیکی به یک شبکه تولیدی اطلاق می شود که مشتریان و عرضه کنندگان را به بهترین حالت به هم مرتبط می سازد که نتیجه این شبکه تولیدی افزایش ارزش افزوده فعالیت های تولیدی می باشد

شما ضمن معرفی کسب و کار خودتان میتوان صنایع و کسب وکارهای بالادستی و پایین دستی خود را در ایران دایرکتوری بیابید و به آنها محصولات خود را پیشنهاد دهید و یا اینکه تامین کننده مناسبی برای خرید مواد اولیه و خدمات مورد نیاز خود پیدا کنید.

زنجیره تأمین الکترونیکی به یک شبکه تولیدی اطلاق می شود که مشتریان و عرضه کنندگان را به بهترین حالت به هم مرتبط می سازد که نتیجه این شبکه تولیدی افزایش ارزش افزوده فعالیت های تولیدی می باشد

شما ضمن معرفی کسب و کار خودتان میتوان صنایع و کسب وکارهای بالادستی و پایین دستی خود را در ایران دایرکتوری بیابید و به آنها محصولات خود را پیشنهاد دهید و یا اینکه تامین کننده مناسبی برای خرید مواد اولیه و خدمات مورد نیاز خود پیدا کنید.

با ظهورو توسعه فناوری اطلاعات در سالهای اخیر، استفاده از این سا ز وکارهای الکترونیکی برای پیشبرد اهداف زنجیره تامین(عرضه) مورد توجه مدیران صنایع و کسب وکارها قرار گرفته است  و استفاده از ایران دایرکتوری بعنوان بانک اطلاعاتی "زنجیره تامین الکترونیکی"، امروزه میتواند بعنوان یکی از استراتژیهای برتری در بازارهای رقابت ملی و جهانی باشد و مورد استفاده شرکتهای بزرگ و معتبر داخلی و خارجی قراربگیرد.