Register-irandirectory70x70 ایران دایرکتوری - 1- شما کسب و کار خود را در ایران دایرکتوری ثبت می کنید.

1- شما کسب و کار خود را در ایران دایرکتوری ثبت می کنید.

پس از اینکه شما تصمیم گرفتید کسب و کار خود را در فضای مجازی معرفی نمایید ، ابتدا در سایت ثبت نام کرده و پس از ورد به سایت از طریق منوی ثبت کسب وکار و انتخاب نوع تعرفه عضویت و پرداخت هزینه مربوطه ، شما مجاز خواهید بود که کسب و کار خود را در ایران دایرکتوری ثبت نمایید.

در این مرحله باید اطلاعات کامل مربوط به کسب وکار خود را بطور دقیق تکمیل نمایید . در صورت نیاز به ثیت اطلاعات شرکت به زبان های غیر فارسی (انگلیسی - عربی) میتوانید با بخش پشتیبانی ما تماس بگیرید. 

پس از اینکه شما تصمیم گرفتید کسب و کار خود را در فضای مجازی معرفی نمایید ، ابتدا در سایت ثبت نام کرده و سپس از طریق منوی ثبت کسب وکار و انتخاب نوع تعرفه عضویت و پرداخت هزینه مربوطه ، شما مجاز خواهید بود که کسب و کار خود را در ایران دایرکتوری ثبت نمایید.

در این مرحله باید اطلاعات کامل مربوط به کسب وکار خود را بطور دقیق تکمیل نمایید . در صورت نیاز به ثیت اطلاعات شرکت به زبان های غیر فارسی (انگلیسی ) میتوانید با بخش پشتیبانی ما تماس بگیرید.